Pracovní Stanovy

Pracovní Stanovy Okrašlovacího spolku města Libčice nad Vltavou

 

Čl. 1
Název, forma a sídlo

Okrašlovací spolek města Libčice nad Vltavou, používaná zkratka OSMěL, (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo v Libčicích nad Vltavou, Tržní 842, 252 66.

Čl. 2
Charakter spolku

Spolek je dobrovolným svazkem občanů, které spojuje zájem o zkrášlování města Libčice nad Vltavou a jeho okolí, jak po stránce materiální, tak co do kvality života v něm.

Čl. 3
Základní účel spolku

Základním účelem spolku je zvelebování města Libčice nad Vltavou a jeho okolí z hlediska estetického i kulturního pro všechny generace, ochrana a rozvoj kulturního, historického a přírodního dědictví Libčic nad Vltavou a okolí, rozvoj občanské společnosti, povznášení spolupráce mezi veřejnou správou a samosprávou a občanskou společností, starost o místní tradice i vytváření nových, péče o životní prostředí.

Čl. 4
Formy činnosti spolku

Formami činnosti spolku jsou zejména:

 1. organizování dobrovolných okrašlovacích akcí vedoucích k zachování a udržování kulturního, historického a přírodního dědictví Libčic nad Vltavou či souvisejícího regionu,
 2. pořádání kulturních, společenských, sportovních a zábavných akcí,
 3. účast ve správních i jiných řízeních, jež mohou mít dopad na Libčice nad Vltavou,
 4. propagační, vzdělávací a konzultační činnosti a svépomocné a podpůrné iniciativy,
 5. komunikace, konzultace a spolupráce s orgány státní správy a samosprávy, ochrany přírody a památkové péče, jakožto také se všemi jednotlivci, organizacemi, soukromými i veřejnými institucemi, jejichž cíle jsou shodné nebo blízké cílům spolek,
 6. spolupráce se subjekty obdobného zaměření v ČR a v zahraničí,
 7. organizování výstav, sbírek, přednášek či vycházek a exkurzí,
 8. ekologická a kulturní výchova, zpracování a realizace projektů týkajících se cílů spolku,
 9. organizování informačních kampaní, petic a dalších aktivit,
 10. zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví, stejně jako prosazování principů občanské společnosti.

Čl. 5
Členství ve spolku

Členem spolku může být osoba, která souhlasí s účelem spolku a má zájem aktivně přispět k jeho naplňování. V případě fyzických osob mladších 18 let je třeba souhlasu zákonného zástupce.

Členství vzniká rozhodnutím Rady spolku o přijetí člena na základě písemné či elektronické žádosti a zaplacením členského příspěvku ve výši stanovené Členskou schůzí. (Aktuálně je to 200 Kč / rok)

Členství může být řádné a čestné. Čestným členem spolku může být fyzická osoba, která se významně zasloužila o rozvoj činnosti spolku nebo o povznesení města Libčice nad Vltavou. Čestní členové nejsou vázáni povinností hradit členské příspěvky a mohou se zúčastnit jednání orgánů spolku s hlasem poradním.

Člen spolku má zejména právo:

 1. účastnit se jednání členské schůze,
 2. volit orgány spolku a být volen do těchto orgánů,
 3. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
 4. podílet se na praktické činnosti spolku.

Člen spolku má povinnost:

 1. dodržovat stanovy spolku,
 2. aktivně se podílet na činnosti spolku a plnění jeho cílů,
 3. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku,
 4. pečovat o povznesení města Libčice nad Vltavou.

Členství ve spolku zaniká oznámením člena spolku o ukončení členství ve spolku, úmrtím člena, zánikem právnické osoby, nezaplacením členského příspěvku, je-li stanoven, rozhodnutím členské schůze na základě závažného porušení stanov spolku, zánikem spolku.

Čl. 6
Orgány spolku

Členská schůze

je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni členové spolku, schází se nejméně jednou ročně na základě svolání předsedou spolku, členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti většiny členů spolku a rozhoduje nadpoloviční většinou všech přítomných zejména o:

 1. změnách stanov,
 2. koncepci činnosti spolku,
 3. volbě předsedy, členů rady a hospodáře spolku,
 4. stanovení a výši členských příspěvků,
 5. rozpočtu a hospodaření spolku,
 6. členství čestných členů,
 7. případném zániku spolku,
 8. dalších záležitostech ve věci činnosti spolku dle potřeby.

 

Rada spolku

je tvořena předsedou spolku, dvěma členy a dále hospodářem s hlasem poradním, pokud hospodář není zároveň členem rady či předsedou spolku, členové rady jsou voleni na dvouleté funkční období, rada spolku řídí činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze, schází se dle potřeby, rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů, předkládá členské schůzi výroční zprávu o činnosti spolku.

Předseda spolku

je statutárním orgánem spolku, je volen na dvouleté funkční období, svolává zasedání členské schůze a zasedání rady.

Hospodář spolku

je volen na dvouleté funkční období, může jím být každý člen spolku, včetně členů rady a předsedy, vede evidenci finančních prostředků spolku, administrativní evidenci a dohlíží zejména na legislativní a formální náležitosti fungování spolku.

Čl.  7
Hospodaření spolku

Spolek hospodaří s prostředky získanými z darů, sponzorství, z grantů a z příjmů z jiné činnosti či z členských příspěvků, jsou-li stanoveny. Prostředky vynakládá pouze v souladu s těmito stanovami. S hospodařením seznámí rada spolku členy spolku na každé členské schůzi. V případě zániku spolku rozhodne o způsobu majetkového vypořádání členská schůze.

V Libčicích nad Vltavou dne 9. 3. 2016

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *